DAK kompetence

Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK) atbilstoši LaMSF Sporta kodeksam uz jebkura Biedra, Sportista vai LaMSF amatpersonas rakstiska iesnieguma pamata izskata un tiesā:

  • protestu vai sūdzību par jebkāda veida strīdu;
  • apelācijas prasības par pirmās instances lēmumiem.

DAK sastāvs