Motosporta sacensību organizatoriem:

Motosporta sacensības Latvijā tiek organizētas saskaņā ar Sporta likuma, Publisku izklaides un svētku pasākuma drošības likumu prasībām, LaMSF Sporta kodeksa un atbildīgās LaMSF Sporta komisijas nolikumu un dokumentu prasībām.

Lai reģistrētu sacensības LaMSF kalendārā, organizatoram jāievēro noteiktas prasības un jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. Pieteikuma veidlapa sacensību reģistrēšanai LaMSF kalendārā (Veidlapa)

Maksas par sacensību reģistrēšanu LaMSF kalendārā:

Motokrosā: no 50 līdz 500 eiro atkarībā no sacensību kategorijas,

Enduro: 150 eiro (izņemot divu dienu Latvijas čempionātam enduro),

Triālā, Motošosejā, Spīdvejā, Supermoto – bezmaksas.

Lai reģistrētu sacensības LaMSF kalendārā, organizatoram nav jābūt LaMSF biedram. Sacensības var reģistrēt jebkura juridiska vai fizika persona.

 1. Sacensību nolikums

Sporta likuma 15.pants nosaka, ka sporta sacensības notiek saskaņā ar sacensību organizatora apstiprinātu sporta sacensību nolikumu. Sporta likuma 18. un 20.pants nosaka, ka sportistu un sporta darbinieku (fiziskās personas, kas darbojas sporta jomā, veicot izglītojošo, tiesneša, metodisko, sportistus vai sporta sacensības apkalpojošo, organizatorisko vai cita veida darbu) pienākums ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus. Sacensību nolikumā atbilstoši Sporta kodeksa 3.3.7.punktam jāiekļauj šāda informācija:

 • Sacensību nosaukums, statuss un Sacensību kategorija,
 • Sacensību vieta un laiks,
 • atsauce uz Sporta kodeksu,
 • informācija par organizatoru, tai skaitā reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un saziņas līdzekļi,
 • oficiālās personas,
 • trases apraksts un licences numurs, ja trasei izsniegta licence,
 • sacensību reģistrācijas un starta laikus (dienas kārtība),
 • sacensību norises apraksts,
 • rezultātu individuālā/komandu vērtējuma principi,
 • protestu un apelāciju iesniegšanas kārtība,
 • apbalvošanas vieta un laiks, norise, balvas,
 • papildus informācija par sportistu naktsmītnēm, ja šāda informācija nepieciešama.
 1. Licencētas trases

Sporta likums nosaka, ka sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā atļauts rīkot tikai licencētā pastāvīgā vai uz laiku ierīkotā attiecīgo sporta sacensību norises vietā (trasē). Sporta likums nosaka, ka motosporta trases un tiesnešus licencē biedrība “Latvijas Motosporta federācija”. Trases licencēšanu piesaka sistēmā www.licences.lv, aizpildot pieteikuma veidlapu un pievienojot trases shēmu un tramplīnu zīmējumus. Trases licences izsniedz uz 3 gadiem un maksa par trases licences izsniegšanu trīs gadiem ir no 100 līdz 300 eiro (+PVN).  

 1. Licencēti tiesneši

Sporta likums nosaka, ka sporta sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā atļauts rīkot tikai attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša vadībā. Sporta likums nosaka, ka motosporta trases un tiesnešus licencē biedrība “Latvijas Motosporta federācija”. Lai nolicencētu tiesnešus, jāapmeklē LaMSF Tiesnešu seminārs reizi trijos gados un sekmīgi jānokārto tiesnešu tests. Seminārs un tests ir bezmaksas. Tiesnešu licences izsniedz uz 3 gadiem un maksa par tiesnešu licences izsniegšanu trīs gadiem ir no 20 līdz 70 eiro (+PVN) atkarībā no kategorijas.

 1. Medicīna

Sacensību organizatoram jānodrošina neatliekamā medicīniskā un pirmā palīdzība visā pasākuma laikā saskaņā ar Sporta kodeksa 3.8.2.punkta prasībām (atbilstoši sacensību kategorijai) un Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 “Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” (MK noteikumi Nr.526).

 1. Pasākuma civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Sacensību organizatoram ir jābūt civiltiesiski apdrošinātam saskaņā ar apdrošināšanas polises izsniegšanas brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu saskaņā ar Sporta kodeksa 3.5.punktu. Apdrošināšanas maksa viena pasākuma sastāda aptuveni 50 eiro. Apdrošināšanu iespējams noformēt LaMSF vai jebkurā citā apdrošināšanas kompānijā.

 1. Publiskā pasākuma atļauja pašvaldībā

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums nosaka, ka publisks pasākums ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Saskaņā ar likumu publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai. Atļauju izsniedz pašvaldība, kuras teritorijā plānots pasākums, piesakot atļaujas saņemšanu ne vēlāk kā 14 dienas pirms pasākuma.

 

Ārējie saistoši likumi un noteikumi sacensību organizatoriem:

 

LaMSF saistošie sporta komisiju nolikumi un noteikumi:

 • Motokross

Sporta kodekss, Ētikas kodekss, Biedru maksu nolikums, Motokrosa komisijas gada nolikumi, Motokrosa noteikumi, Tehniskie noteikumi, Starta numuru piešķiršanas kārtība;

 • Enduro

Sporta kodekss, Ētikas kodekss, Biedru maksu nolikums, Enduro komisijas gada nolikumi;

 • Triāls

Sporta kodekss, Ētikas kodekss, Biedru maksu nolikums, Triāla komisijas gada nolikumi, Latvijas čempionāta noteikumi, Tehniskie noteikumi, Tiesāšanas kārtība;

 • Supermoto

Sporta kodekss, Ētikas kodekss, Biedru maksu nolikums, Gada nolikumi un noteikumi;

 • Spīdvejs

Sporta kodekss, Ētikas kodekss, Biedru maksu nolikums, Gada nolikumi un noteikumi;

 • Motošoseja

Sporta kodekss, Ētikas kodekss, Biedru maksu nolikums, Gada nolikumi un noteikumi, Latvijas motošoseju noteikumu kodekss, Trašu licencēšanas noteikumi.